Polecaj Fit-planet.pl i zgarniaj nagrody !

Polecaj Fit-planet.pl i zgarniaj nagrody !

Od poniedziałku 4 lipca 2016 zapraszamy do kolejnego konkursu.
Nagrodą jest tablet z GPS !

Zasady? Bardzo proste:

 1. Polub nasza stronę na FB i udostępnij post reklamowy.
 2. Poleć nas znajomym

Regulamin konkursu od 4 lipca dostępny na stronie www.Fit-planet.pl i w recepcji klubu.

Do dzieła ! Czas start !

Regulamin konkursu
„Polecaj Fit planet i zgarniaj nagrody !”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu:
  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Polecaj Fit planet i zgarniaj nagrody !” i dotyczy nagrody rzeczowej.
 2. Organizator konkursu:
  Organizatorem konkursu jest Elcomp s.c. ,63-000 Środa Wlkp., ul. Norwida 4, NIP 7861686741, REGON 301466180
 3. Zasięg konkursu:
  Konkurs odbędzie się na obszarze Miasta i Gminy Środa Wlkp.
 4. Czas trwania konkursu:
  Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 lipca 2016 i kończy się 31 lipca 2016.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie.
  Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.
  Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.7 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
  2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
   – Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice),
   – firmy Elcomp s.c. , 63-000 Środa Wlkp., ul. Norwida 4.
  3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
   – z akceptacją regulaminu konkursu,
   – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
   – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

  1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
   W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

  1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
   a) zgłaszania udziału w konkursie i rejestracji uczestników, poprzez zakup usług w dniach od 4 lipca 2016 do 31 lipca 2016 godziny 12:00 w południe: każda nowa osoba która skorzysta w miesiącu lipcu z naszych usług, może podać w recepcji imię i nazwisko osoby, która nas poleciła.
   Na koncie osoby polecającej zapiszemy punkty:
   – zakup karnetu miesięcznego 5 pkt,
   – wejście jednorazowe 2 pkt,
   – wejście na kartę Benefit, FitProfit lub OKSystem 1 pkt.
   b) wyłonienia zwycięzcy konkursu przez komisję konkursową w dniu 31 lipca o godz 12:05 w kafejce siłowni Fit-Planet, 63-000 Środa Wlkp, ul. Brodowska 28.
  2. Zwycięzcą zostaje osoba polecająca z największą ilością zarejestrowanych punktów.
  3. W sytuacji gdy dwie lub więcej osób będą miały tę samą najwyższą ilość zarejestrowanych punktów, zdobywca nagrody zostanie wyłoniony spośród uczestników konkursu na drodze konkursu pytań dotyczących wiedzy z zakresu fitnessu i kulturystyki oraz wiedzy o klubie Fit-planet przez komisję konkursową.

NAGRODY

  1. Nagrodą w konkursie jest :
   – TABLET LENCO 7” CT-72 ANDROID DUAL CORE 2,4GHZ 32GB 512MB RAM lub równoważny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu konkursu z wiedzy tematycznej w dniu 31 lipca w kafejce siłowni Fit-Planet, 63-000 Środa Wlkp, ul. Brodowska 28.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

  1. Nagrody zwycięzca może odebrać po zakończeniu konkursu w w kafejce siłowni Fit-Planet, 63-000 Środa Wlkp, ul. Brodowska 28.
  2. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł w związku z tym zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm. nie zachodzi konieczność uiszczenia podatku o którym mówi w/w.
  3. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do dnia 23 czerwca 2016, przejdzie ona na własność Organizatora.
  4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu pisemnie od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
  2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.Fit-Planet.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

Zapraszamy !

Fit-planet.pl Facebook Odwiedź naszego facebooka !