Laptop lub tablet za karnet w Fit-planet.pl !

Laptop lub tablet za karnet w Fit-planet.pl !

Fit-planet.pl nagradza klientów którzy wykupią 3 miesięczny karnet.
Nagrody to laptop i dwa tablety !

Jak to działa?

 1. Polub nasza stronę na FB i udostępnij post reklamowy.
 2. Wykup w dniach od 1.06.2016 do 15.06.2016 karnet na trzy miesiące z góry. Może to być kontynuacja posiadanego karnetu lub nowy karnet jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem.
 3. W dniu 20 czerwca o 20:00 wśród osób które wykonały pkt 1 i 2 wyłonimy trzech zwycięzców, jedna osoba wygra tablet, druga osoba wygra tablet, a trzecia osoba wygra laptopa !

Regulamin konkursu od 1 czerwca dostępny na stronie www.Fit-planet.pl i w recepcji klubu.

Czekamy na Was !

Regulamin konkursu
„Laptop lub tablet za karnet w Fit-planet.pl !”

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu:
  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Laptop lub tablet za karnet w Fit-planet.pl !” i dotyczy nagród rzeczowych.
 2. Organizator konkursu:
  Organizatorem konkursu jest Elcomp s.c. ,63-000 Środa Wlkp., ul. Norwida 4, NIP 7861686741, REGON 301466180
 3. Zasięg konkursu:
  Konkurs odbędzie się na obszarze Miasta i Gminy Środa Wlkp.
 4. Czas trwania konkursu:
  Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2016 i kończy się 20 czerwca 2016.

 5. DANE OSOBOWE

 6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie.
  Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.
  Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 7. UCZESTNICY KONKURSU

 8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.7 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
 9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  – Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice),
  – firmy Elcomp s.c. , 63-000 Środa Wlkp., ul. Norwida 4.
 10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 11. KOMISJA KONKURSOWA

 12. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
  W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 13. PRZEBIEG KONKURSU

 14. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  a) zgłaszania udziału w konkursie, poprzez zakup w dniach od 1 czerwca 2016 do 15 czerwca 2016, trzymiesięcznego karnetu wejściowego do siłowni Fit-Planet, 63-000 Środa Wlkp, ul. Brodowska 28.
  b) wyłonienia zwycięzcy (lub zwycięzców) konkursu przez komisję konkursową w dniu 20 czerwca w kafejce
  siłowni Fit-Planet, 63-000 Środa Wlkp, ul. Brodowska 28.
 15. Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni spośród uczestników konkursu na drodze konkursu pytań, dotyczących wiedzy z zakresu fitnessu i kulturystyki oraz wiedzy o klubie Fit-planet przez komisję konkursową.

 16. NAGRODY

 17. Nagrodami w konkursie są :
  – nagroda 3 : TABLET LENCO 7” CT-72 ANDROID DUAL CORE 2,4GHZ 32GB 512MB RAM lub równoważny
  – nagroda 2 : TABLET LENCO 7” CT-72 ANDROID DUAL CORE 2,4GHZ 32GB 512MB RAM lub równoważny
  – nagroda 1 : 2w1 Laptop/Tablet Quad 4x 1,83GHz 2GB 32GB W8.1 lub równoważny

 18. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 19. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu konkursu z wiedzy tematycznej w dniu 20 czerwca w kafejce siłowni Fit-Planet, 63-000 Środa Wlkp, ul. Brodowska 28.

 20. ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 21. Nagrody zwycięzca może odebrać po zakończeniu konkursu w w kafejce siłowni Fit-Planet, 63-000 Środa Wlkp, ul. Brodowska 28.
 22. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł w związku z tym zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm. nie zachodzi konieczność uiszczenia podatku o którym mówi w/w.
 23. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do dnia 23 czerwca 2016, przejdzie ona na własność Organizatora.
 24. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 26. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 27. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu pisemnie od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 28. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 29. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 30. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 31. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.Fit-Planet.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

Zapraszamy !

Fit-planet.pl Facebook Odwiedź naszego facebooka !